CHIUSURA DELLA PORTA SANTA A BRAILA

1° maggio 2023-2024 Anno Giubilare Eucaristico Missionario

“GIORNO FELICE E TUTTO DI DIO” (M. Serafina)

A Braila, nella nostra cappella del Centro Diurno gratuito per i bambini di famiglie povere ed in disagio sociale, abbiamo trascorso una notte di adorazione eucaristica continua (dalle ore 20 alle ore 8) per celebrare, insieme ai parrocchiani della Parrocchia “Adormirea Maicii Domnului”, la conclusione dell’Anno Giubilare Eucaristico Missionario trascorso dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024, anno in cui alla nostra cappella è stato dato il privilegio, in occasione del 125° di Fondazione della nostra famiglia religiosa di CFMSS, di poter lucrare l’indulgenza plenaria, secondo le consuete disposizioni e quindi di aprire la Porta Santa della misericordia di Dio a tutti. È stata per noi una grande gioia condividere questo Dono con i parrocchiani e concludere insieme con la solenne chiusura della Porta Santa, all’inizio della Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Parroco don Ionel e concelebrata da don Cristi alle ore 8 del 1° maggio 2024. Quanta grazia abbiamo sperimentato in quest'anno attraverso il dono dell'indulgenza!

Quanta misericordia ha toccato la nostra vita e quella dei fratelli e sorelle che hanno visitato le nostra cappella e pregato con noi, in particolare durante le Celebrazioni Eucaristiche e ogni giovedì nell’Adorazione Eucaristica (dalle ore 8 alle 11)!

Quanta condivisione di solidarietà con i più poveri per “Portare i Misteri” (motto della nostra Fondatrice) ed essere strumenti  della tenerezza eucaristica di Dio!

Per tutto questo e per tanto altro... il nostro GRAZIE al Padre delle misericordie.

Ora l'anno giubilare si conclude, ma la misericordia di Dio non ha fine. Che Lui ci doni di essere persone di misericordia, di pace, di comunione, di condivisione... per continuare a vivere con passione oggi il sogno della nostra Fondatrice la Venerabile Madre Serafina, autentica donna eucaristica, e testimoniare quell’amore che Gesù Eucaristia riversa nei nostri cuori.

 

1 mai 2023-2024 Anul jubiliar al misionarilor misionari euharistici

"ZIUA FERICITĂ ȘI TOATE ZILELE DE DUMNEZEU" (M. Serafina)

La Brăila, în capela noastră, a Centrului de zi gratuit pentru copiii din familii sărace și în dificultate socială, am petrecut o noapte de adorație euharistică continuă (de la ora 20.00 la ora 8.00) pentru a celebra, împreună cu enoriașii parohiei "Adormirea Maicii Domnului", încheierea Anului Jubiliar Euharistic Misionar care a durat de la 1 mai 2023 la 1 mai 2024. Un an în care capela noastră a avut privilegiul ca, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la înființarea familiei noastre religioase CFMSS, să se poată bucura de indulgența plenară, conform modalităților obișnuite, și astfel să deschidă tuturor ușa sfântă a milostivirii lui Dumnezeu. A fost o mare bucurie pentru noi să împărtășim acest Dar cu enoriașii și să încheiem împreună cu închiderea solemnă a Porții Sfinte, la începutul celebrării euharistice, prezidată de părintele paroh, Pr. Ionel și concelebrată de Pr. Cristi, în această dimineață, 1 mai 2024, la ora 8.00.         

Cât har am experimentat anul acesta prin darul îngăduinței!

Cât de mult har a atins viețile noastre și ale fraților și surorilor noastre care au vizitat capela noastră și s-au rugat cu noi, mai ales în timpul celebrărilor euharistice și în fiecare joi, la Adorația euharistică (de la 8.00 la 11.00)!

Câtă împărtășire în solidaritate cu cei mai săraci, pentru a "Purta Misterele" (deviza fondatoarei noastre) și a fi instrumente ale tandreței euharistice a lui Dumnezeu!

Pentru toate acestea și pentru multe altele... mulțumirile noastre către Tatăl îndurărilor.

Acum anul jubiliar se încheie, dar mila lui Dumnezeu nu are sfârșit. Fie ca El să ne dăruiască să fim oameni ai milostivirii, ai păcii, ai comuniunii, ai împărtășirii... să continuăm să trăim astăzi cu pasiune visul fondatoarei noastre, venerabila Maică Serafina, o femeie autentic euharistică, și să dăm mărturie despre acea iubire pe care Isus Euharistie o revarsă în inimile noastre.